L

L HƏRFİ İLƏ BAŞLAYAN TESTLƏR

LDH (laktat dehidrogenaz) Plevral maye

.

LDH (laktat dehidrogenaz, BOM)

.

LDH (laktat dehidrogenaz, serum və ya plazmada)

Miokard infarkti, Hemoliz

LDL-xolesterol

Ateroskleroz riskinin dəyərləndirilməsi

Lipaza

Kəskin pankreatit, Kəskin epiqastral ağrılar

LH (Lüteinləşdirici Hormon)

Xaya və yumurtalıq çatışmazlığı, Menopoz başlanğıcı

Lamblia İgA

.

Lamblia İgG

.

Lamblia İgM

.

Listeria monocytogenes IgG

.

Lupus antikoaqulyant

Antifosfolipid sindromu, Tromb riskinin dəyərləndirilməsi

Laxtalanma zamanı

Laxtalanma problemləri

Leykosit formulu (periferik yayma)

Qan hüceyrələrinin mikroskopik baxılması

Listeria monocytogenes PZR

.

Lamblia Ag rapid test nəcisdə

.

Laktat (LAKTİK ASİT) *

.

Laktoz tolerans testi *

.

Lambda Hafif Zincir (Serbest) (Serum) *

.

Lambda Hafif Zincir (Serbest) 24 Saatlik İdrar *

.

Lambda Hafif Zincir (Total) (24 Saatlik İdrar) *

.

Lambda Hafif Zincir (Total) (Serum) *

.

Lamotrigine (Lamictal) (İlaç düzeyi HPLC) *

.

LCM Lenfosit Crossmatch CDC BAŞKENT UNV

.

LCM Lenfosit Crossmatch CDC **

.

LCM Lenfosit Crossmatch FLOW BAŞKENT UNV

.

LCM Lenfosit Crossmatch FLOW **

.

LE hücrəsi *

.

Legionella Antijeni (idrar) *

.

Leishmania abs screening *

.

Leishmania DNA *

.

Lenfoma İmmünofenotip Analizi *

.

Lenfoma paneli DÜZEN

.

Lenfosit Alt grupları (8 monoklolan antikor) *

.

LEPTİN *

.

Leptospiroz İgG * ALMANYA

.

Leptospiroz İgM * ALMANYA

.

Levetiracetam (Keppra) (İlaç düzeyi HPLC) *

.

Leykosit İmmunofenotip (21 ədəd CD Akım Flovv Cytometri) *

.

Limfa düyünü biopsiyası

.

Lipid elektroforezi *

.

Lipoprotein a *

.

Lipoprotein associated phospholipase A2 (Lp-PLA2) (İilişkili fosfolipaz) *

.

Listeria AB skrininq *

.

Litium (qanda) *

.

Liver Panel (Anti-LC1, SLA, LKM1, M2) *

.

Lizozim *

.

Lizozomal enzimler ( Panel ) Asit beta Galaktosidaz Aril sülfataz A Beta Heksozaminidaz A β-Heksozaminidaz A-B β-Glukoserebrosidaz

.

Lupus Antikoagülan Tarama (LA-DVV) *

.

Lynch Sendromu/HNPCC Sendromu(GEN001-794)(PMS2)**

.

Lynch Sendromu/HNPCC Sendromu(GEN001-795)(PMS1)**

.

Lynch Sendromu/HNPCC Sendromu(GEN001-796)(MSH6)**

.

Lynch Sendromu/HNPCC Sendromu(GEN076-006)(MLH1)**

.

Lynch Sendromu/HNPCC Sendromu(GEN076-29877)(MSH2)**

.